Đánh giá về Km0 Manh Ha Giang Cafe

4/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Inside the park with river view, nice drinks..."

Inside the park with river view, nice drinks

Đánh giá mới
về Km0 Manh Ha Giang Cafe

Hà Giang Travel
5/5.0Hà Giang Travel

"Nơi bắt đầu một hành trình khám phá nơi địa đ..."

Nơi bắt đầu một hành trình khám phá nơi địa đầu tổ quốc

Ha Giang Locals
5/5.0Ha Giang Locals

"Good place to drink: The coconut coffee is pe..."

Good place to drink: The coconut coffee is perfect here.

Đăng nhập