Đánh giá về Silk River Hotel

5/5.0Đăng vào 23-02-2022

"(Translated by Google) Good hotel from servic..."

(Translated by Google) Good hotel from service to material (Original) Khách sạn tốt từ dịch vụ đến vật chất

Đánh giá mới
về Silk River Hotel

Hoàng Hùng
4/5.0Hoàng Hùng

"(Translated by Google) Nice room, service and..."

(Translated by Google) Nice room, service and location Ok (Original) Phòng đẹp, dịch vụ và vị trí Ok

Hùng Nguyễn
4/5.0Hùng Nguyễn

"(Translated by Google) Enthusiastic staff, gu..."

(Translated by Google) Enthusiastic staff, guests should consider staying in a superior room because there is no window, so it is not airy (Original) Nhân[...]

Đăng nhập