Đánh giá về Cafe Karaoke Thái Thảo

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Tuyệt vời..."

Tuyệt vời

Đánh giá mới
về Cafe Karaoke Thái Thảo

Nguyen Van Quy
3/5.0Nguyen Van Quy

"Phòng đẹp..."

Phòng đẹp

Nguyễn Hồng Phúc
3/5.0Nguyễn Hồng Phúc

"Hát được..."

Hát được

Đăng nhập