獺nh gi獺 v廙 Nh Xe B廕彫g Ph廕叩

5/5.0ng vo 23-01-2022

"(Translated by Google) Our car "palace", doub..."

(Translated by Google) Our car "palace", double bed. Go to Ha Giang and then back to Hanoi. Very clean, the chair has a massage, numbing pleasure 不不不 . The co-driver is gentle and polite. The car also has a TV showing movies and music of my choice, but I can only see pictures, no sound . It is generally satisfactory. (Original) B廙n m穫nh xe " cung i廙n ", giが廙ng 繫i . i H Giang r廙i v廙 H N廙i . R廕另 s廕︷h s廕, gh廕 n廕彩 c籀 c廕 matxa, sが廙ng t礙 ngが廙i 不不不 . L獺i ph廙 xe nh廕 nhng, l廙ch s廙. Tr礙n xe c籀 c廕 tivi chi廕簑 phim, ca nh廕︷ theo m穫nh ch廙n nhがng ch廙 xem dc h穫nh, ko 璽m thanh . N籀 chung l がng 羸.

獺nh gi獺 m廙i
v廙 Nh Xe B廕彫g Ph廕叩

Uyen
1/5.0Uyen

"C獺c b廙 ph廕要 lm vi廙c r廕另 t廙, i廙u ph廙i, xe chung chuy廙n v l獺i ce"

C獺c b廙 ph廕要 lm vi廙c r廕另 t廙, i廙u ph廙i, xe chung chuy廙n v l獺i xe ch穩nh ko h廙 lm vi廙c v廙i nhau, ng廙卻i ny 廙 l廙i ng廙卻i kia. H廕雉 籀n b廕》 m穫nh l繳c 7h nhがng [...]

Trang V觼
1/5.0Trang V觼

"Lm th廕另 l廕︷ h廙 sヾ kh獺ch g廙虹. G廙i i廙n th穫 ngが廙i n廙 廕宜 cho ngがヾi"

Lm th廕另 l廕︷ h廙 sヾ kh獺ch g廙虹. G廙i i廙n th穫 ngが廙i n廙 廕宜 cho ngが廙i kia, t廕眩 m獺y, kh繫ng nghe i廙n tho廕【. D廙ch v廙 c廙帷 k廙 t廙

ng nh廕計