Đánh giá về Nhà Xe Ngọc Cường

1/5.0Đăng vào 9 tháng trước

"(Translated by Google) Stuffing guests, letti..."

(Translated by Google) Stuffing guests, letting guests through the car window up and down are very offensive. Bus 7:30 am on 28.2.2020. (Original) Nhồi nhét khách, cho khách qua cửa sổ xe lên xuống rất phản cảm. Chuyến 7h30 sáng 28.2.2020.

Đánh giá mới
về Nhà Xe Ngọc Cường

Quang Sáng Channel
4/5.0Quang Sáng Channel

"(Translated by Google) This place is a heartf..."

(Translated by Google) This place is a heartfelt shuttle (Original) Địa điểm này đưa đón tận tình

Lê Long
1/5.0Lê Long

"(Translated by Google) Call the OK OK staff o..."

(Translated by Google) Call the OK OK staff on the second floor. When it was time to go, it was ranked on the last floor. Reflecting on it, the garage said[...]

Đăng nhập