Chính sách về

Tranh chấp Bản quyền

Chính sách về bản quyền

Ha Giang Review đã áp dụng chính sách chung sau đây đối với vi phạm bản quyền theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số hoặc DMCA (đăng tại https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf). Địa chỉ của Đại lý được Chỉ định của Hà Giang Review để Nhận Thông báo về Vi phạm Khiếu nại ("Đại lý được Chỉ định") được liệt kê ở cuối chính sách này.

Chính sách của Ha Giang Review là (1) chặn quyền truy cập hoặc xóa tài liệu mà họ cho  là tài liệu có bản quyền đã được sao chép và phân phối bất hợp pháp bởi bất kỳ nhà quảng cáo, chi nhánh, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng nào của chúng tôi; và (2) loại bỏ và ngừng dịch vụ đối với những người tái phạm.

1. Thủ tục Báo cáo Vi phạm Bản quyền

Nếu bạn tin rằng tài liệu hoặc nội dung có trên hoặc có thể truy cập được thông qua Dịch vụ vi phạm bản quyền, vui lòng gửi thông báo vi phạm bản quyền có chứa thông tin sau đến Đại lý được chỉ định được liệt kê ở cuối chính sách này:

 • a. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền đã bị cáo buộc vi phạm;
 • b. Xác định các tác phẩm hoặc tài liệu bị vi phạm;
 • c. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm bao gồm thông tin liên quan đến vị trí của tài liệu vi phạm mà chủ sở hữu bản quyền tìm cách xóa, với đầy đủ chi tiết để Ha Giang Review có thể tìm và xác minh sự tồn tại của tài liệu đó;
 • d. Thông tin liên hệ về người thông báo bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email, nếu có;
 • e. Một tuyên bố rằng người thông báo thực sự tin rằng tài liệu được xác định trong (3) không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 • f. Tuyên bố được đưa ra theo hình phạt nếu khai man rằng thông tin được cung cấp là chính xác và bên thông báo được ủy quyền thay mặt chủ sở hữu bản quyền khiếu nại.

Sau khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ đại diện thì Hà Giang Review sẽ:

 • a. xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm;
 • b. thông báo cho nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng rằng họ đã xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu; và
 • c. nhắc lại rằng những người tái phạm sẽ bị xóa tài liệu vi phạm khỏi hệ thống và Hà Giang Review sẽ chấm dứt quyền truy cập của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng đó vào Dịch vụ.

2. Thủ tục Cung cấp Thông báo Phản đối cho Đại lý được Chỉ định

Nếu nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng tin rằng tài liệu đã bị xóa (hoặc quyền truy cập bị vô hiệu hóa) là không vi phạm hoặc nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng tin rằng họ có quyền đăng và sử dụng tài liệu đó từ bản quyền chủ sở hữu, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc, theo luật, nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng, phải gửi thông báo phản đối chứa thông tin sau đến Đại lý được chỉ định được liệt kê bên dưới:

 • a. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng;
 • b. Nhận dạng tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc vô hiệu hóa;
 • c. Tuyên bố rằng nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu; và
 • d.Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng, và nếu có, địa chỉ email và tuyên bố rằng cá nhân hoặc tổ chức đó đồng ý với quyền tài phán của Tòa án đối với khu vực tư pháp nơi nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng địa chỉ được đặt.

Nếu Đại lý được Chỉ định nhận được thông báo phản đối, Hà Giang Review có thể gửi bản sao của thông báo phản đối cho bên khiếu nại ban đầu để thông báo cho người đó rằng Hà Giang Review có thể thay thế tài liệu đã bị loại bỏ hoặc ngừng vô hiệu hóa tài liệu đó sau 10 ngày làm việc. Trừ khi chủ sở hữu bản quyền đệ đơn kiện nhà cung cấp nội dung, thành viên hoặc người dùng, tài liệu bị xóa có thể được thay thế hoặc khôi phục quyền truy cập vào tài liệu đó sau 10 đến 14 ngày làm việc hoặc hơn sau khi nhận được thông báo phản đối, theo quyết định của Hà Giang Review.

Bạn có thể liên hệ với Đại lý được chỉ định của Hà Giang Review để nhận Thông báo về vi phạm đã khiếu nại theo địa chỉ sau: info@hagiangiangreview.com hoặc tại Liên hệ

Đăng nhập