Đánh giá về Coffee Truc Xinh

5/5.0Đăng vào 20-04-2021

"(Translated by Google) The coffee here is ver..."

(Translated by Google) The coffee here is very good, the space is so beautiful (Original) Cà phê ở đây rất ngon, không gian quá đẹp

Đánh giá mới
về Coffee Truc Xinh

thuy thuy
5/5.0thuy thuy

"..."

quang thuong
5/5.0quang thuong

"..."

Đăng nhập