Đánh giá về Giang Sơn Hotel & homestay meo vac

5/5.0Đăng vào 26-02-2022

"(Translated by Google) Convenient and suitabl..."

(Translated by Google) Convenient and suitable for groups and retail customers (Original) Tiện và phù hợp cho các đoàn và khách lẻ

Đánh giá mới
về Giang Sơn Hotel & homestay meo vac

trần minh tiến
5/5.0trần minh tiến

"(Translated by Google) The room is quite good..."

(Translated by Google) The room is quite good but the price is surprisingly cheap, only 300k! Really, there is nothing to criticize, the hotel has a beauti[...]

Ha Noi traveling culture
5/5.0Ha Noi traveling culture

"(Translated by Google) New and clean guesthou..."

(Translated by Google) New and clean guesthouse (Original) Nhà nghỉ sạch sẽ, mới

Đăng nhập