Đánh giá về Km0 Manh Ha Giang Cafe

5/5.0Đăng vào 29-04-2021

"Nơi bắt đầu một hành trình khám phá nơi địa đ..."

Nơi bắt đầu một hành trình khám phá nơi địa đầu tổ quốc

Đánh giá mới
về Km0 Manh Ha Giang Cafe

Ha Giang Locals
5/5.0Ha Giang Locals

"Good place to drink: The coconut coffee is pe..."

Good place to drink: The coconut coffee is perfect here.

Trong Ngo
4/5.0Trong Ngo

"Inside the park with river view, nice drinks..."

Inside the park with river view, nice drinks

Đăng nhập